+იცით თუ არა რომ?
  • ბიზნესის გამვითარების ცენტრი გთავაზობთ შემდეგი სახის მომსახურებას: ბიზნესის ინკუბაცია, დისტანციური სწავლება, ლაივ კონსულტაცია და დასაქმების ხელშეწყობა. ჩამოთვლილი სერვისები ქვემოთ, მოცემულ ვებ გვერდის მენიუში ცალკეული ბლოკების სახითაა წარმოდგენილი.
  • ბიზნესის განვითარების ცენტრი გთავაზობთ დახმარებას დასაქმებაში. ნებისმიერი დაინტერესებული პირი, რომელიც წარმატებით გაივლის ტესტირებას ჩვენს ვებ გვერდზე განთავსებულ ვიდეო ტრენინგებში მიეთითება დასაქმების ბლოკში, ნაწილში – ჩვენი რეკომენდაცია და რეგულარულად იქნება წარდგენილი პოტენციურ დამსაქმებლებზე.
  • შესაბამის სექციაში მითითებული განრიგის თანახმად ბიზნესის განვითარების ცენტრი გთავაზობთ ონლაინ კონსულტაციებს ბიზნესთან დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხებში, როგორც ჩვენი ცენტრის ასევე მოწვეული ექსპერტების მონაწილეობით. სურვილის შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ პირადაპირი ტრანსლაციის დროს დასვათ სასურველი კითხვა სოციალური ქსელების გამოყენებით.
  • ონლაინ ტრენინგები ნებისმიერ დაიტერესებულ პირს გთავაზობთ ვიდეო ტრენინგებს ბიზნესთან დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხებში. მათი სახელები, ვინც წარმატებით გაივლის ტესტს აღნიშნულ საკითხებში, გამოჩნდება მოცემულ ვებ გვერდზე, დაასაქმე / დასაქმდი ბლოკში, სექციაში – ჩვენი რეკომენდაცია.
  • ბიზნესის ინკუბაცია არის ბიზნესის ხელშემწყობი პროცესი. მისი დანიშნულებაა მიზნობრივი რესურსებისა და მომსახურების მიწოდების გზით ხელი შეუწყოს ახალდამწყები ბიზნესის განვითარებას, მისი განვითარების ყველაზე მგრძნობიარე – საწყის ეტაპზე. ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორის მომსახურების გასაცნობად გთხოვთ მიმართოთ შესაბამის განყოფილებას ქვემოთ მოცემულ მენიუში.

ეკონომიკური სიახლეები

08, Aug 2018

ეროვნულმა ბანკმა ლარის ახალი კურსი დაადგინა

1 აშშ დო­ლა­რის ოფი­ცი­ა­ლუ­რი ღი­რე­ბუ­ლე­ბა 2.4647 ლარი გახ­და. ეროვ­ნუ­ლი ბან­კის მიერ გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბის თა­ნახ­მად, დღე­ვან­დე­ლი ვაჭ­რო­ბის შე­დე­გად აშშ დო­ლა­რის ღი­რე­ბუ­ლე­ბამ 2.4647 ლარი შე­ად­გი­ნა.

01, Aug 2018

ეროვნული ბანკი - ნახევარ მილიონამდე მსესხებელს საერთოდ არ უფიქსირდება დასაქმებით ან სხვა ფორმ

ეროვ­ნუ­ლი ბან­კის შე­ფა­სე­ბით, ხშირ შემ­თხვე­ვა­ში, სეს­ხე­ბი გა­ი­ცე­მა ისე, რომ არ ხდე­ბა მსეს­ხებ­ლის გა­დახ­დი­სუ­ნა­რი­ა­ნო­ბის შეს­წავ­ლა. ამის შე­სა­ხებ სებ-ის ან­გა­რიშ­შია ნათ­ქვა­მი, რო­მელ­საც ამ წუ­თებ­ში ეროვ­ნუ­ლი ბან­კის პრე­ზი­დენ­ტი პარ­ლა­მენ­ტში დე­პუ­ტა­ტებს აც­ნობს.

25, Jul 2018

საკომისიო და სხვა ხარჯები ხელშეკრულებაში გაიწერება - რა იცვლება სესხის აღებისას

სეს­ხის წლი­უ­რი ეფექ­ტუ­რი საპ­რო­ცენ­ტო გა­ნაკ­ვე­თის მაქ­სი­მა­ლუ­რი ოდე­ნო­ბა, რო­მე­ლიც დღეს 100%-ს შე­ად­გენს, 50%-მდე მცირ­დე­ბა. ეს არის ფი­ნანსთა მი­ნის­ტრის მა­მუ­კა ბახ­ტა­ძის ერთ-ერთი სა­კა­ნონ­მდებ­ლო ინი­ცი­ა­ტი­ვა. რო­გორც ბახ­ტა­ძე აღ­ნიშ­ნავს, ყვე­ლა ინ­სტი­ტუ­ტი, ვინც ფი­ნან­სუ­რი საქ­მი­ა­ნო­ბით იქ­ნე­ბა და­კა­ვე­ბუ­ლი, ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა გა­უჩ­ნდე­ბა კონ­ტრაქ­ტში ეფექ­ტუ­რი საპ­რო­ცენ­ტო გა­ნაკ­ვე­თი ყვე­ლა ხარ­ჯით და­ა­ფიქ­სი­როს. bpn.ge

11, Jul 2018

უცხო ქვეყნის რამდენი მოქალაქე მუშაობდა საქართველოში იანვარ-ივნისში - სტატისტიკური მონაცემები

მიმ­დი­ნა­რე წლის იან­ვარ-ივ­ნის­ში სა­ქარ­თვე­ლო­ში უცხო ქვეყ­ნის 16 967 მო­ქა­ლა­ქე მუ­შა­ობ­და, - ამის შე­სა­ხებ შე­მო­სავ­ლე­ბის სამ­სა­ხუ­რის მიერ „ბიზ­ნესპრეს­ნი­უ­სის­თვის“ მი­წო­დე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­შია აღ­ნიშ­ნუ­ლი.

13, Jun 2018

სად არის ბიტკოინების ყველაზე დიდი "საბადო"

მსოფ­ლი­ო­ში არ­სე­ბუ­ლი ბიტ­კო­ი­ნე­ბის და­ახ­ლო­ე­ბით 7% კომ­პა­ნია „ჰა­პოს“ სერ­ვე­რებ­ში ინა­ხე­ბა, რო­მე­ლიც შვე­ი­ცა­რი­ის მთებ­ში, ყო­ფილ სამ­ხედ­რო ბუნ­კერ­შია გან­თავ­სე­ბუ­ლი. ამ მო­ცუ­ლო­ბის კრიპ­ტო­ვა­ლუ­ტის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა შე­ფა­სე­ბუ­ლია და­ახ­ლო­ე­ბით 10 მი­ლი­არდ დო­ლა­რად, - წერს გა­მო­ცე­მა Bloomberg-ის წყა­რო­ზე დაყ­რდნო­ბით.

30, May 2018

Euronews-ზე საქართველოს ტურისტული პოტენციალის შესახებ სარეკლამო კამპანია მიმდინარეობს

Euronews-ზე სა­ქარ­თვე­ლოს ტუ­რის­ტუ­ლი პო­ტენ­ცი­ა­ლის შე­სა­ხებ სა­რეკ­ლა­მო კამ­პა­ნია მიმ­დი­ნა­რე­ობს. ეკო­ნო­მი­კი­სა და მდგრა­დი გან­ვი­თა­რე­ბის სა­მი­ნის­ტროს ტუ­რიზ­მის ეროვ­ნუ­ლი ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის მიერ დაკ­ვე­თით მომ­ზა­დე­ბუ­ლი 30 წა­მი­ა­ნი ვი­დე­ორ­გო­ლი Euronews-ის ეთე­რით კვი­რა­ში 28 ჯერ იტ­რი­ა­ლებს.

07, May 2018

რამდენია საქართველოში ვენახში დაქირავებული მუშახელის საშუალო დღიური ანაზღაურება?

ვა­ზის მოვ­ლა საკ­მა­ოდ შრო­მა­ტე­ვა­დია და ფი­ნან­სურ მდგრა­დო­ბა­საც მო­ი­თხოვს. მისი დარ­გვი­სას მი­წის და­მუ­შა­ვე­ბა და­ახ­ლო­ე­ბით 60-70 სმ-ის სიღ­რმე­ზე ხდე­ბა, ხოლო შემ­დეგ, ყო­ველ­წლი­უ­რად გა­ზა­ფხულ­ზე ვა­ზის გას­ხვლა და მწკრი­ვებს შო­რის მი­წის და­მუ­შა­ვე­ბა ხე­ლით ან მე­ქა­ნი­ზა­ცი­ის სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბით ხორ­ცი­ელ­დე­ბა.

ინკუბაცია: რა არის ეს?

ბიზნეს ინკუბაცია არის ხელშემწყობი პროცესი, რომელიც მიზნობრივი რესურსებისა და მომსახურების მიწოდების გზით მაქსიმალურად აჩქარებს მეწარმეთა საქმიანობის განვითარებას.

სრულად...

ინკუბაცია - შემოგვიერთდით!

ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორი ახალდამწყებ და განვითარებად ბიზნესს სთავაზობს შემდეგი სახის რესურსებსა და მომსახურება: 15-20 კვადრატული მეტრი თანამედროვე საოფისე ფართი, აღჭურვილი საოფისე ინვენტარით. კონსულტანტების მომსახურება, თანადაფინანსების პრინციპით სხვადასხვა სფეროებში.

სრულად...

საგადასახადო დავის წარმოება (ნაწილი 1)
x პროექტული იდეის წარდგენის ფორმა ამაგებისთვის