ონლაინ ტრენინგები

საგადასახადო კოდექსი

საამორტიზაციო ანარიცხები და გამოქვითვები ძირითად საშუალებათა მიხედვით
Download
წარმომადგენლობითი ხარჯების გამოქვითვები
Download
დამატებითი ღირებულების გადასახადი (ნაწილი 1)
Download
დამატებითი ღირებულების გადასახადი (ნაწილი 2)
Download
დამატებითი ღირებულების გადასახადი (ნაწილი 3)
Download
დამატებითი ღირებულების გადასახადი (ნაწილი 4)
Download
« 1 2 3 4 5 »